NAPREDAK STARA PAZOVA A.D.30.12.2019. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine održane 26.11.2019. godine

27.12.2019. Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara 26.12.2019. godine

27.12.2019. Odluke sa vanredne sednice Skupštine AD NAPREDAK STARA PAZOVA, koja je održana 26.12.2019. godine

23.10.2019. Glasački listić za vanrednu sednicu Skupštine AD Napredak, Stara Pazova, koja je sazvana 26.12.2019. godine

23.10.2019. Odluka o usvajanju izveštaja o potrebi sprovođenja postupaka promene pravne forme Društva

23.10.2019. Odluka o usvajanju obaveštenja o pravu člana društva da bude nesaglasan sa odlukom o promeni pravne norme

23.10.2019. Predlog odluka za vanrednu sednicu Skupštine

18.10.2019. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

18.10.2019. Obaveštenje o odluci o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

30.09.2019. Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine, održane 27.09.2019. godine

30.09.2019. Odluke sa vanredne sednice Skupštine, održane 27.09.2019. godine

30.09.2019. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara, održane 27.09.2019. godine

27.09.2019. Predlog odluka za vanrednu sednicu skupštine akcionara zakazan za 27.09.2019

27.09.2019. Glasački listić za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD NAPREDAK STARA PAZOVA, koja je sazvana 27.09.2019. godine

02.09.2019. Obaveštenje o podacima o svim utvrdjenim vrednostima akcija koje su predmet prinudnog otkupa (materijal za vanrednu sednicu Skupštine)

02.09.2019. Obaveštenje o načinu utvrdjivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa (materijali za vanredu sednicu Skupštine)

02.09.2019. Finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu AD NAPREDAK (materijal za vanrednu sednicu skupštine)

02.09.2019. Finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu AD NAPREDAK (materijal za vanrednu sednicu skupštine)

02.09.2019. Finansijski izveštaji i godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. godinu AD NAPREDAK (materijal za vanrednu sednicu skupštine)

30.08.2019 Obaveštenje o odluci sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

30.08.2019 Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

28.06.2019. Izveštaj o održanoj redovnoj sednici Skupštine

28.06.2019. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

28.06.2019. Odluka o izboru predsednika Skupštine

28.06.2019. Odluka o izboru revizora

28.06.2019. Odluka o izmenama Statuta

28.06.2019. Odluka o raspodeli dobiti

28.06.2019. Odluka o usvajanju dnavnog reda sednice Skupštine

28.06.2019. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju

28.06.2019. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora

28.06.2019. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine

28.06.2019. Odluka o verifikaciji mandata

28.06.2019. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine

22.05.2019. Glasački listić za redovnu sednicu Skupštine a.d. Napredak Stara Pazova

17.05.2019. Predlog odluka za redovnu sednicu Skupštine a.d. Napredak Stara Pazova

17.05.2019. Poziv za redovnu sednicu Skupštine a.d. Napredak Stara Pazova

17.05.2019. Obaveštenje o odluci o sazivanju redovne sednice Skupštine a.d. Napredak Stara Pazova

17.05.2019. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

30.04.2019. Finansijski izveštaji sa stanjem na dan 31. decembra 2018. i izveštaj nezavisnog revizora

09.11.2018. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD NAPREDAK STARA PAZOVA

06.11.2018. Odluke sa Skupštine 05.11.2018. godine

06.11.2018. Izveštaj o održanoj Skupštini 05.11.2018. godine

09.10.2018. Predlozi odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je sazvana NAPREDAK

09.10.2018. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara koja je sazvana za 05.11.2018. godine

09.10.2018. Glasački listić za vanrednu sednicu Skupštine akcionara AD NAPREDAK STARA PAZOVA, koja je sazvana 05.11.2018. godine

05.10.2018. Obaveštenje o donošenju odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara

02.07.2018. Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara održane 28.06.2018. godine

28.06.2018. Odluke sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2018. godine

24.05.2018. Godišnji dokument o objavljenim informacijama

24.05.2018. Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

24.05.2018. Predlog odluka za redovnu sednicu Skupštine akcionara

24.05.2018. Glasački listić

28.04.2018. Godišnji izveštaj Napredak 2017.

13.11.2017. Odluke sa vanredne sednice Skupštine akcionara Drauštva

13.11.2017. Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara

11.10.2017. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

11.10.2017. Predlog odluke o imenovanju člana odbora direktora

11.10.2017. Predlog odluke o naknadi članovima odbora direktora

11.10.2017. Predlog odluke o usvajanju zapisnika br.588-2017

11.10.2017. Obaveštenje o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes

11.10.2017. Glasački listić (formular za glasanje)

04.07.2017. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 27.06.2017.godine.

30.06.2017. Odluka o izboru Predsednika redovne sednice skupštine akcionara Društva

30.06.2017. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

30.06.2017. Odluka o verifikaciji mandata

30.06.2017. Odluka o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva

30.06.2017. Odluka o usvajanju Zapisnika br.135/2017 sa vanredne sednice Skupštine akcionara,koja je održana 08.02.2017.

30.06.2017. Odluka o usvajanju finasijskih izveštaja za 2016.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja I izveštaj revizora za 2016.godinu

30.06.2017. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva

30.06.2017. Odluka o raspodeli dobiti

30.06.2017. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora Društva

30.06.2017. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora Društva

30.06.2017. Odluka o izboru revizora, koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

30.06.2017. Odluka o izmenama Statuta Društva

30.06.2017. Odluka o usvajanju izveštaja o sticanju sopstvenih akcija

30.06.2017. Izveštaj o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

23.05.2017. Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

23.05.2017. Predlog odluka za redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja je sazvana za 27.05.2017.god.pdf

23.05.2017. Obaveštenje o odobrenju pravnog posla u kojem postoji lični interes

22.05.2017. NAPREDAK - Glasački listić za redovnu sednicu Skupštine od 27.06.2017.godine

28.04.2017. Godišnji izveštaj Napredak 2016.

09.02.2017. Obrazloženje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

09.02.2017. Odluka o sticanju sopstvenih akcija

09.02.2017. Odluka o usvajanju dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara

09.02.2017. Odluka o usvajanju Zapisnika br.545-2016 sa redovne sednice Skupštine

09.02.2017. Odluka o verifikaciji mandata

09.02.2017. Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD Napredak Stara Pazova

09.02.2017. Оdluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

09.02.2017. Оdluka o izboru predsednika Skupštine akcionara

13.01.2017. Predlog Odluke o usvajanju Zapisnika br.545-2016

13.01.2017. Predlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija

13.01.2017. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva

13.01.2017. Formular za glasanje na Skupštini akcionara sazvanoj za 08.02.

06.07.2016. Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara

30.06.2016. Izveštaj o održavanju redovne sednice Skupštine akcionara

30.06.2016. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva

30.06.2016. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

30.06.2016. Odluka o izboru Predsednika redovne sednice skupštine akcionara Društva

30.06.2016. Odluka o izboru revizora za 2016. godinu

30.06.2016. Odluka o raspodeli dobiti

30.06.2016. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva

30.06.2016. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora Društva

30.06.2016. Odluka o verifikaciji mandata

30.06.2016. Odluka o usvajanju dnevnog reda redovne sednice Skupštine akcionara Društva

30.06.2016. Odluka o usvajanju finansijskih, godišnjih i revizorskih izveštaja za 2015. godinu

30.06.2016. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara

24.05.2016. Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara 28.06.2016. godine

24.05.2016. Glasački listić za redovnu sednicu Skupštine 28.06.2016. godine

24.05.2016. Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva

24.05.2016. Izveštaj Odbora direktora AD Napredak

24.05.2016. Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja

24.05.2016. Predlog kandidata za revizora

24.05.2016. Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva

24.05.2016. Predlog odluke o izboru revizora za 2016. godinu

24.05.2016. Predlog odluke o raspodeli dobiti

24.05.2016. Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

24.05.2016. Predlog odluke o usvajanju izveštaja odbora dorektora

24.05.2016. Predlog odluke o usvajanju Zapisnika br.313-2016 sa vanredne sednice

24.05.2016. Predlog odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva

13.05.2016. Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2015. godini

28.04.2016. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu

27.04.2016. Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara

27.04.2016. Izveštaj o održanoj Skupštini akcionara

27.04.2016. Odluka br.312 Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija

27.04.2016. Odluka br. 311 Skupštine akcionara o usvajanju zapisnika Skupštine od 29.06.2015.pdf

27.04.2016. Odluka br. 310 Skupštine akcionara o usvajanju dnevnog reda vanredne skupštine

27.04.2016. Odluka br. 309 Skupštine akcionara o verifikaciji mandata

27.04.2016. Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 22.04.2016.

27.04.2016. Оdluka br. 308 Skupštine akcionara o imenovanju zapisničara

27.04.2016. Оdluka br. 307 Skupštine akcionara o izboru predsednika Skupštine akcionara

25.03.2016. Predlog odluke o usvajanju Zapisnika br.OPU.1241-2015

25.03.2016. Glasački listic za vanrednu Skupštinu akcionara

25.03.2016. Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara

25.03.2016. Predlog odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predlog odluka za redovnu sednicu skupštine akcionara 2015.

Glasački listić za redovnu sednicu skupštine akcionara koja će se održati 29.06.2015.

Poziv za skupštinu 29.06.2015.

Godišnja dokumentacija za berzu 2014

Zapisnik sa skupštine akcionara 25.06.2014.

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara 25.06.2014.

Poziv za skupštinu akcionara 21.05.2014.

Godišnja dokumentacija za berzu 2014_2

Statistički aneks 2013.

Revizorski izveštaj 2013.

Napomene uz finansijske izveštaje 2013.

Izveštaj o tokovima gotovine 2013.

Izveštaj o promenama na kapitalu 2013.

Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2013.

Bilans uspeha 2013.

Bilans stanja 2013.

Zapisnik sa skupštine održane 25.09.2013.

Odluke sa skupštine akcionara održane 25.09.2013.

Glasački listić - vanredna skupština 30.08.2013.

Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara 30.08.2013.

Odluke skupštine akcionara 28.06.2013.

Napomene uz finansijske izveštaje 2012

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Formular za glasanje

Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara

Predlog odluke sa redovne Skupštine akcionara

Finansijski izveštaj 2012

Bilans stanja 2012

Statistički aneks 2012

Promene na kapitalu 2012

Tokovi gotovine 2012

Bilans uspeha 2012

Poziv za skupstinu akcionara 2011

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja akcionarskog društva za drugo polugodište 2010 godine